ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗA ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на СТЪЛБИТЕ.bg, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.
Кои сме ние?
СТЪЛБИТЕ.bg
 е онлайн магазин на фирма РОСТИНИ ЕООД, Булстат 203282966, със седалище: гр. София, ж.к. Света Троица 377, МОЛ Райна Петрова. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.
Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате с нас по следните: тел. 0877 533 356, 0877 424184, e-mail info@стълбите.bg
Кои категории лични данни обработваме?
Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: две имена, телефон, адрес за доставка и електронна поща.
Също така ни предоставяте юридическа информация, като: име на фирма, булстат, адрес на регистрация и МОЛ.
В нашия уебсайт и можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.
Какви са целите и основанията на обработването?
Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
1. Предоставяне на услуги на СТЪЛБИТЕ.bg във Ваша полза
Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
- създаване и управление на профил в платформата на СТЪЛБИТЕ.bg;
- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
- връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
- оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на СТЪЛБИТЕ.bg;
Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между СТЪЛБИТЕ.bg и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
2. Защита на нашите законни интереси
Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
- мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на СТЪЛБИТЕ.bg срещу кибератаки;
- мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
- мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.
Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.
Колко време пазим Вашите лични данни?
По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате регистрация в СТЪЛБИТЕ.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
На кого изпращаме Вашите лични данни?
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
- доставчици на куриерски услуги;
- доставчици на платежни/ банкови услуги;
- доставчици на ИТ услуги;
- други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.
Защита на сигурността на Вашите лични данни.
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.
Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри в компании доставчици на хостинг услуги, които използват най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.
Вашите права.
Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.
Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.
За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:
Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във СТЪЛБИТЕ.bg. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.
Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.
Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.
Достъп
Можете да ни помолите:
- да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
- да предоставим копие от тези данни;
- да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
Поправяне
- Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.
- Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
Изтриване на данни
Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
- Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
- упражнявате законно право на възражение; или
- те са били незаконно обработвани; или
- е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:
- за да се изпълни законово задължение; или
- за да се установи, упражни или защити правна претенция;
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.
Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си във СТЪЛБИТЕ.bg и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от СТЪЛБИТЕ.bg, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и СТЪЛБИТЕ.bg няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила във СТЪЛБИТЕ.bg с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.
Ограничаване на обработването на данни
Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:
- тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
- обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
- Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:
- ако имаме Вашето съгласие; или
- за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
- за да се защитят правата на ФД или на друго физическо или юридическо лице.
Преносимост на данните
Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:
- обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
- обработването се извършва с автоматично средство.
Право на възражение
Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.
Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.
Жалби
Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни.
Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.
Напомняме ви, че можете да се свързвате със служител на СТЪЛБИТЕ.bg по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
- по електронна поща до адрес: info@стълбите.bg, или през контактната форма.